کارمنداننظام پیشنهادات کارمندان

نظام پیشنهادات کارمندان

هدف

هدف از تدوین آیین نامه تبیین روش ها و ضوابط اجرایی نظام پیشنهادها دراداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد می باشد .

محدوده اجرا

محدوده اجرایی این آیین نامه از نظر سازمانی شامل کارکنان کلیه سطوح در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد ، همچنین ادارات شهرستان ها خواهد بود .

نظام پیشنهاد ها

چمع آوری نظام یافته نظرات و پیشنهاد های کارکنان جهت بهبود فرآیند و ارتقائ بهره وری، نظام پیشنهادات نامیده می شود .

ارزیابی

سنجش و امتیازدهی به پیشنهاد در قبال :

v    ابتکار ، خلاقیت ، میزان تحقیق و تتبع ( بعد فردی )

v      منافع مادی و معنوی حاصل از اجرای پیشنهاد ( بعد سازمانی )

پاداش

تشویق های مادی و معنوی که به منظور مشارکت و انگیزش بیشتر کارکنان در قبال ارائه پیشنهاد صورت می گیرد .

اجرای پیشنهاد

مجموعه فعالیت هایی است که از زمان تصویب تا آغاز بهره برداری کامل از طرح پیشنهاد شده صورت می گیرد .

گردش کار پیشنهاد ها

بر مبنای ساختار سازمانی و شرح وظایف مذکور در نظام نامه ،  پیشنهاد دهندگان پیشنهاد های خود را شامل مشخصات ، شرح وضعیت موجود و مشکلات و معایب ، ارائه روش پیشنهادی ، توضیح در مورد نحوه اجرای آن و پیامد های اجرایی ، امکانات و تجهیزات مورد نیاز جهت اجرای پیشنهاد به همراه سایر مشخصات مورد نیاز بر روی فرم های توزیع شده از طرف نظام نوشته و از طریق مراجعه حضوری به بایگان یا رابط نظام ، نام اداری به دبیرخانه نظام و یا پست الکترونیکی yazd@farhang.gov.ir به دبیرخانه نظام تحویل می دهند . بایگان یا رابط نظام پس از دریافت و ثبت پیشنهاد ارائه شده برای پیشنهاد دهنده رسید صادر می کند . در صورت ارائه غیر حضوری پیشنهاد ، رسید از طریق نامه اداری برای پیشنهاد دهنده ارسال می شود . 

111111111111111111111

22222222222222222222