• صدور مجوز فعالیت فرهنگی هنری و اقلیت های دینی و مذهبی