• صدور پروانه صلاحیت هنری هنرمندان قطعات کوتاه و سرگرمی های نمایشی سیرک و متفرقه