اهداف اداره کل

اهداف اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد
 -       اجرای سیاستها، خطوط مشی، مقررات، ضوابط و آئین نامه های عمومی و خاص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در محدوده استان.
-
       تقویت روح تحقیق، تتبع و ابتکار در زمینه های فرهنگی و هنر اسلامی و ایرانی از طریق تشویق و حمایت از نویسندگان، شعرا، ادبا و هنرمندان استان و معرفی و بزرگداشت عرفا و شخصیتهای فرهنگی استان با هماهنگی معاونت مربوطه.
-
       جمع آوری اخبار و اطلاعات لازم از فعالیت ادارات و واحدهای دولتی استان جهت تنظیم کتاب فعالیتهای استان و در چارچوب سیاست های شورای هماهنگی تبلیغات دولت.
-
       برنامه ریزی فرهنگی و تبلیغی در جهت همکاری بیشتر مردم استان با دولت و بررسی پیرامون اثرات برنامه ها و فعالیتهای دولت در افکار عمومی و انعکاس آن به معاونت امور مطبوعاتی وتبلیغاتی.
-
       انجام امور لازم برای حمایت، هدایت و نظارت بر کار مطبوعات محلی.
-
       توزیع و نشر آگهی های دولتی در روزنامه ها و مطبوعات محلی.
-
       حمایت از ایجاد توسعه، بهره برداری و تجهیز تاسیسات فرهنگی هنری و سینمائی غیردولتی و تلاش برای فراهم آوردن امکانات و تسهیلات لازم برای آنها.
-
       مشارکت و اقدام در ایجاد، توسعه، بهره برداری و تجهیز تاسیسات فرهنگی، هنری، سینمائی و کتابخانه های عمومی استان.
-
       تحقیق و پژوهش و شناخت عناصر و زمینه های هنری و فرهنگی بومی و محلی وارسال نتایج آن برای سطوح تحقیقاتی و مطالعاتی وزارت متبوع.
-
       نظارت بر کار آموزشگاههای آزاد هنری، فرهنگی و سینمائی استان و نیز هنرستانهای هنری و سینمائی و صدور مجوز ایجاد، توسعه و انحلال آنها در چارچوب خطوط مشی و آئین نامه های مربوط و با هماهنگی معاونت ذیربط.
-
       نظارت بر کار مراکز، کانون ها، انجمن ها و موسسات هنری، فرهنگی و تبلیغاتی و سینمائی استان از طریق صدور مجوز ایجاد، انحلال یا توسعه آنها با تائید معاونت ذیربط و براساس اختیارات تفویض شده.
-
       نظارت بر کار واحدهای صنفی مربوط و فعالیت مراکز هنری، فرهنگی، سینمائی ، مطبوعاتی و تبلیغاتی و چاپ و انتشارات استان در حدود آئین نامه ها و مقررات.
-       برگزاری جشنواره ها، مجامع، نمایشگاهها و سایر فعالیتهای نظیر فرهنگی هنری و سینمائی در استان واعطای جوائز و اجرای طرحهای تشویقی و حمایتی با هماهنگی معاون مربوطه.
-
       ایجاد امکانات و فراهم آوردن تسهیلات حمایتی برای تشویق و رشد روحیه کار و فعالطت هنرمندان سراسر استان به ویژه نقاط محروم.
-
       نظارت بر فعالیتهای فرهنگی، هنری و تبلیغاتی اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی، درمحدوده استان.
-
       نظارت بر فعالیتهای فرهنگی، هنری و تبلیغاتی اقلیتهای مذهبی اسلامی استان-       تنظیم بودجه و اجرای کلیه طرحهای عمرانی مربوطه.
-
       اقدام به نمونه سازی هنری، سینمائی و فرهنگی در حد محدود و ضروری با تکیه به نیروهای مستعد و بالقوه استان.
-
       نظارت و ارزشیابی کمی و فنی مراکز نمایش (سینما، تئاتر، نمایشگاهها ...) درچارچوب سیاستها و مقررات مربوطه.
-
       ایجاد ارتباط مستقطم و لازم با معاونتهای مربوطه در حوزه وزارتخانه جهت تسریع در امور و تصمیم گیری ها و انجام سفارشات خاص حوزه های معاونت.
-
       هماهنگی با معاونتهای وزارتخانه در جهت انتصاب افراد واجد شرایط در امور ذیربط.
-
       انجام سایر اموری که از طرف وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا طبق مصوبه وزارتخانه برعهده ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان واگذار می شود.