• حوزه مدیرکل

                                                                                                   

مجید جوادیان زاده

تلفن دفتر ریاست:36249989

فکس دفتر ریاست:36249200

مسئول دفتر:

محمدرضا رجبی نژاد

 

حوزه مدیریت:

مجتبی طیب

 ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات و خدمات مدیریت و ارزشیابی

محمدحسن زارعیان  

 تلفن : 36232983

ملاقات عمومی با مدیر کل  

روزهای یکشنبه