• حوزه معاونت فرهنگی هنری

معاون فرهنگی: سیدخلف حوتی نژاد

تلفن دفتر:36246989

فکس :36235077

مسول دفتر:داود اشرف زاده