• حوزه معاونت فرهنگی ورسانه

معاون فرهنگی و رسانه: سیدخلف حوتی نژاد

تلفن دفتر:36246989

فکس :36235077

مسول دفتر:محمد حسن علیخانی