• حوزه معاونت اداری مالی

معاونت اداری مالی: محمدرضا شریفی فرد

تلفن دفتر:36235077

فکس:36235077

مسئول دفتر: داود اشرف زاده