معاون فرهنگی و رسانه: محمود دهقان اداری

تلفن دفتر:36235027

فکس :36235027

مسول دفتر:محمد حسن علیخانی