معرفی اداره کلحوزه مدیرکل

حوزه مدیرکل

حوزه مدیرکل

 

حوزه مدیرکل

رسانه جدید

مجتبی طیب

رئیس حوزه مدیرکل
 • 03536282784
 • 275
رسانه جدید

سید رضا آقایی

مدیرحراست
 • 03536286367
 • 290
 • 03536286367
 • اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد
رسانه جدید

مریم عاقلی بافقی

کارشناس مسئول امورپژوهش ، اجتماعی و تحقیقات فرهنگ بومی
 • 36247112
 • 273
رسانه جدید

امیر ترقی نژاد

مسئول روابط عمومی
 • 03536280069
 • 271
 • 03536280069
عکس ملانوری

هادی ملانوری

مسئول واحد ارزیابی عملکرد
 • 035336232983
 • 09132732589
رسانه جدید

مجید پوراسمعیلیان

کارشناس روابط عمومی
 • 03536280069
 • 271
 • اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد
رسانه جدید

مرجان السادات میرحسینی

کارشناس امور پژوهش اجتماعی و تحقیقات فرهنگ بومی
 • 36247114
 • 273
رسانه جدید

محمد رضا دهقان نیری

کارشناس حراست پرسنلی
 • 36247223
 • 291
عکس محمد رضا رجبی نژاد

محمد رضا رجبی نژاد

مسئول دفتر
 • 36242626
 • 276-278
 • 36249200
 • اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد
رسانه جدید

مریم نشاسته گر

کارشناس ارزیابی و عملکرد
 • 285
 • اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد
رسانه جدید

فهیمه زندیان

کارشناس روابط عمومی