ارتباط مستقیم با مدیران

عکس مدیرکل

مجید جوادیان زاده

مدیرکل
 • 03536242626
 • 03536249808
 • 03536249200
 • اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد
عکس شریفی فرد

محمدرضا شریفی فرد

معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی
 • 0351-62471111
 • 244
 • 0351-6235077
عکس حوتی نژاد

سیدخلف حوتی نژاد

معاونت فرهنگی و رسانه ای
 • 035-36246989
 • 245
 • 035-36246989
رسانه جدید

فاطمه موسوی

معاونت هنری و سینمایی
 • 035-36246989
 • 245
عکس ترقی نژاد

امیر ترقی نژاد

مسئول روابط عمومی
 • 0351-6280069
 • 0351-6280069
رسانه جدید

حسین دشتی

رییس گروه قرآن و عترت
 • 03536283001
 • 6247112-298
 • اداره کل

ایمیل سازمانی مدیران

ایمیل سازمانی