• ارتباط مستقیم با مدیران

نام و نام خانوادگیسمتمشخصات
سیدخلف حوتی نژادمعاونت فرهنگی و هنری
تلفن مستقیم: 035-36246989
تلفن داخلی: 245
فکس: 035-36246989
پست الکترونیکی:
محمدرضا دهبیدی پورمعاونت اداری و مالی
تلفن مستقیم: 0351-62471111
تلفن داخلی: 244
فکس: 0351-6235077
پست الکترونیکی:
علی حکیمیانمسئول حراست
تلفن مستقیم: 0351-6247223
فکس: 0351-6286367
پست الکترونیکی:
امیر ترقی نژادمسئول روابط عمومی
تلفن مستقیم: 0351-6280069
فکس: 0351-6280069
پست الکترونیکی: