ارتباط مستقیم با مدیران

رسانه جدید

فاطمه موسوی

معاونت هنری و سینمایی
 • 035-36246989
 • 245

سیدخلف حوتی نژاد

معاونت فرهنگی و رسانه ای
 • 035-36246989
 • 245
 • 035-36246989

محمدرضا شریفی فرد

معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی
 • 0351-62471111
 • 244
 • 0351-6235077

علی حکیمیان

مسئول حراست
 • 0351-6247223
 • 0351-6286367

امیر ترقی نژاد

مسئول روابط عمومی
 • 0351-6280069
 • 0351-6280069