شورای فرهنگ عمومی

شرح وظایف دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی  
 
 -برنامه ریزی وتهیه طرح های اجرایی جهت هماهنگ نمودن فعالیت های فرهنگ عمومی و ارائه به شورا
-بررسی مقدماتی سیاستهای اقتصادی، اجتماعی کشور به منظور تشخیص عدم مغایرت آنها با موازین و اصول سیاست فرهنگی کشور جهت ارائه به شورای فرهنگ عمومی
- بررسی و اظهار نظر کارشناسی در مورد طرح‌ها و برنامه های فرهنگی ارجاع شده از سوی شورای فرهنگ عمومی 
- تهیه آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط با وظایف و مصوبات شورای فرهنگ عمومی کشور و پیگیری اجرای آنها از طریق واحدهای تخصصی ذیربط
-همکاری با رسانه ها به منظور ارتقا سطح فرهنگی جامعه
-اهتمام در جهت تقویت دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی استان ها و شهرستان ها
 -فراهم نمودن زمینه های هر چه بیشتر همکاری و هماهنگی دستگاه های دولتی به منظور گسترش ارتقا وتعمیق فرهنگ عمومی 
- جمع آوری وتهیه گزارش از دستگاه ها در خصوص عملکرد آنها در رابطه با سیاست های ابلاغی فرهنگی کشور 
- اطلاع رسانی در خصوص مصوبات و اقدامات شورای فرهنگ عمومی کشور و استان ها از طریق انتشار کتاب و نشریه و برقراری ارتباط و همکاری با مطبوعات و رسانه های گروهی
-پیگیری تشکیل شورای فرهنگ عمومی استان ها و شهرستان ها و نظارت بر روند اجرایی فعالیت آنها
-تهیه گزارش ازفعالیت های شورای فرهنگ عمومی استان ها و انعکاس به شورای فرهنگ عمومی کشور
- پشتیبانی اداری، اجرایی واحدها بخش های مختلف دبیرخانه شورا
- اهتمام در جهت جلب مشارکتهای فرهنگی مردم و سایر دستگاه ها برای ارتقا فرهنگ عمومی
- انجام بررسی های کارشناسی و تهیه ضوابط و دستورالعمل های مورد نیاز در خصوص اسباب بازی، نصب مجسمه ها و نمادها در میادین، علائم و نشانه ها بر روی البسه و نامگذاری اماکن از طریق شوراهای اقماری شورای فرهنگ عمومی
- تهیه گزارشات دوره ای از چگونگی وضعیت فرهنگ عمومی استان ها
- انجام بررسی کارشناسی دستور جلسات شورای فرهنگ عمومی کشور
- تنظیم دستور جلسات و صورتجلسات شورای فرهنگ عمومی کشور
- پیگیری تشکیل به موقع جلسات شورای فرهنگ عمومی کشور
- ارائه گزارشات دوره ای از چگونگی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه به شورا
- بررسی مناسبت های خاص و جدید جهت درج تقویم رسمی جمهوری اسلامی ایران
- مشارکت با موسسات و مراکز علمی–فرهنگی در جهت ارتقای فرهنگ عمومی
- تهیه طرح ها و برنامه های اجرایی به منظور توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه 
 - پیگیری تشکیل به موقع جلسات شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و تنظیم دستور جلسات و صورت جلسات آن