شفاف سازی

 رسانه جدید   اسناد حمایت از رویدادهای فرهنگی  اطلاعات مدیران    آمار بخش فرهنگ  
 برنامه های توسعه راهبردی  آیین نامه استخدامی  ساختار و نحوه انتخاب اعضا  حمایت ها و یارانه ها  
 مجوز های صادره  گزارش مالی  گزارش حسابرسی  قوانین و مقررات انتشار
 قراردادها  مهرست مدارج شغلی  فهرست آثار ادبی