شرح عملیات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای 

1      3    4    5

اجاره سالن اجتماعات و سینمای اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مهریز 

1          5 

احداث توسعه خرید تعمیر و تجهیز هنرستانهای هنرهای زیبا 

1   2   3    4    5      7    8

تکمیل و توسعه مجتمع های فرهنگی وهنری استان 

  2         4