مقررات

کلیه قوانین مقررات وانتشارمصوبات وتصمیمات واجد حق وتکلیف عمومی (اعم از بخشنامه ها ،مصوبات شورا ،کارگروه ها ،کمیته ها و ...)

 
هنری و سینمایی

شیوه نامه اجرای برنامه موسیقی صحنه ای

ضوابط تاسیس و نظارت بر آموزشگاه های آزاد هنری

آیین نامه کارگروه ساماندهی مد و لباس

شرایط و فرم های خانه مد و لباس

فرم تاسیس خانه مد

تعهد نامه خانه مد و لباس

آیین نامه تولید و تامین برنامه های ویدئویی

ضوابط نظارت بر نمایش و صدور پروانه اکران فیلم های کوتاه و بلند غیر سینمایی

ضوابط نظارت بر تولید و صدور پروانه ساخت فیلم های کوتاه و بلند غیر سینمایی

آیین نامه صدور مجوزموسسات فیلم سازی

آیین نامه صدور مجوز آموزشگاه آزاد سینمایی

شیوه نامه تحویل فیلم نامه داستانی

شیوه نامه تحویل فیلم نامه مستند

آیین نامه و شرایط احداث سالن های سینما و مجتمع های فرهنگی و هنری و سینمایی 

مدارک لازم جهت ساخت فیلم ویدئویی

مدارک و شرایط لازم جهت صدور مجوز آموزشگاه آزاد سینمایی

مدارک لازم جهت صدور مجوز توسعه دوره های  آموزشگاه های آزاد سینمایی

 

فرهنگی و رسانه

دستورالعمل رسیدگی به تخلفات چاپخانه

شیوه نامه اجرایی خرید کتاب

شرایط اخذ انتشارات

مدارک مورد نیاز جهت اخذ مجوز نمایشگاه کتاب

گروه قرآن و عترت

مدارک لازم جهت تمدید پروانه فعالیت موسسه فرهنگی قرآن وعترت

مدارک لازم جهت تغییر مکان موسسه فرهنگی قرآن و عترت

مدارک لازم جهت تاسیس موسسه فرهنگی قرآن و عترت

مدارک لازم جهت استعلام اعضاء هیات موسس موسسه فرهنگی قرآن وعترت