نوع و میزان حمایت از رویدادهایی که نهادها و موسسات مشمول حامی برگزاری هستند

آمار و اطلاعات آگهی های ارسالی به نشریات استان یزد

آمار آگهی های دولتی ، ثبتی ، دادگستری یزد به مطبوعات یزد

سرانه استفاده از هنر های نمایشی

فهرست اجرای صحنه ای موسیقی

فهرست جشنواره ها ، رویداد های قرآنی استانی وملی

حمایت از برنامه های سینمایی سال 98