بسمه تعالی

فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی ضمیمه 1

1- عنوان خدمت:ارزشیابی هنرمندان

2- شناسه خدمت

 ( این فیلد توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تکمیل می شود.)

3- ارائه دهنده خدمت

نام دستگاه اجرایی:اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد

نام دستگاه مادر:وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

4- مشخصات خدمت

شرح خدمت

 

نوع خدمت

    خدمت به شهروندان (G2C)

    خدمت به کسب و کار (G2B)

    خدمت به دیگردستگاه های دولتی(G2G)

نوع مخاطبین

  هنرمندان

ماهیت خدمت

 

 
    حاکمیتی


    تصدی گری

سطح خدمت

    ملی

 

 
    منطقه ای


    استانی

    شهری

    روستایی

رویداد مرتبط با:

    تولد

   آموزش

  سلامت

   مالیات

   کسب و کار

    تامین اجتماعی

   ثبت مالکیت

    تاسیسات شهری

   بیمه

   ازدواج

   بازنشستگی

   مدارک و گواهینامه­ها

  وفات

  سایر

نحوه آغاز خدمت

    تقاضای گیرنده خدمت   

   فرارسیدن زمانی مشخص

    رخداد رویدادی مشخص

    تشخیص دستگاه

    سایر:  ...

مدارک لازم برای انجام خدمت

درخواست متقاضی برگزاری کنسرت شامل اعلام زمان و مکان درخواست به همراه مشخصات کامل اعضای گروه ونمونه کامل اثر مورد نظر.

قوانین و مقررات بالادستی

درخواستهای اجرا برای سالنهای بالاتر از پانصدنفر به مرکز موسیقی (تهران)ارسال می گردد.

 

5- جزییات خدمت

آمار تعداد خدمت گیرندگان                

 

 
  20 خدمت گیرندگان در:       ماه        فصل          سال


متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

دو هفته

تواتر

    یکبار برای همیشه                  

 

 
                        . . .  بار در:       ماه        فصل          سال


تعداد بار مراجعه حضوری

بستگی به برگزاری جلسه شورای تامین دارد

هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان

مبلغ(مبالغ)

شماره حساب (های) بانکی

پرداخت بصورت الکترونیک

-

 

-

 

-

 

6- نحوه دسترسی به خدمت

آدرس دقیق و مستقیم خدمت در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن

www.Yazd.farhang.gov.ir

نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن:

 

مراحل خدمت

نوع ارائه

رسانه ارتباطی خدمت

در مرحله اطلاع رسانی خدمت

    الکترونیکی

 

    اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)          تلفن همراه (برنامه کاربردی)

    پست الکترونیک                         ارسال پستی

    تلفن گویا یا مرکز تماس                پیام کوتاه

    سایر(باذکرنحوه دسترسی)

    غیرالکترونیکی

ذکر ضرورت مراجعه حضوری

   جهت احراز اصالت فرد

   جهت احراز اصالت مدرک

   نبود زیرساخت ارتباطی مناسب

   سایر:

مراجعه به دستگاه:

   ملی

   استانی

   شهرستانی

در مرحله درخواست خدمت

    الکترونیکی

 

    اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)          تلفن همراه (برنامه کاربردی)

    پست الکترونیک                         ارسال پستی

    تلفن گویا یا مرکز تماس                پیام کوتاه

    دفاتر پیشخوان

شماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان:

   عناوین مشابه دفاتر پیشخوان

    سایر(باذکرنحوه دسترسی)

    غیرالکترونیکی

ذکر ضرورت مراجعه حضوری

   جهت احراز اصالت فرد

   جهت احراز اصالت مدرک

   نبود زیرساخت ارتباطی مناسب

   سایر:

مراجعه به دستگاه:

   ملی

   استانی

   شهرستانی

مرحله تولید خدمت

(فرایند داخل دستگاه یا ارتباط با دیگر دستگاه ها )

    الکترونیکی

 

    اینترنتی (مانند درگاه دستگاه)           اینترانتی (مانند اینترانت داخلی دستگاه یا ERP)

    پست الکترونیک                          سایر (باذکرنحوه دسترسی)

    غیرالکترونیکی

ذکر ضرورت مراجعه حضوری

انجام مراحل دریافت مجوز

درمرحله ارائه خدمت

    الکترونیکی

 

    اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)          تلفن همراه (برنامه کاربردی)

    پست الکترونیک                         ارسال پستی

    تلفن گویا یا مرکز تماس                پیام کوتاه

    دفاتر پیشخوان

شماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان:

   عناوین مشابه دفاتر پیشخوان

    سایر(باذکرنحوه دسترسی)

    غیرالکترونیکی

ذکر ضرورت مراجعه حضوری

   جهت احراز اصالت فرد

   جهت احراز اصالت مدرک

   نبود زیرساخت ارتباطی مناسب

   سایر: دریافت مجوز

مراجعه به دستگاه:

   ملی

   استانی

   شهرستانی

7- ارتباط خدمت با سایر سامانه ها (بانکهای اطلاعاتی) در دستگاه

نام سامانه های دیگر

فیلدهای موردتبادل

 

 

استعلام الکترونیکی

استعلام غیر الکترونیکی

برخط

online

دسته­ای (Batch)

-

-

-

-

-

-

-

-

8-ارتباط خدمت با سایر دستگاههای دیگر

نام دستگاه دیگر

نام سامانه های دستگاه دیگر

فیلدهای موردتبادل

مبلغ (درصورت پرداخت هزینه)

استعلام الکترونیکی

اگر استعلام غیرالکترونیکی است، استعلام توسط:

برخط

online

دسته­ای (Batch)

-

-

-

-

    دستگاه

    مراجعه کننده

 

 

 

 

    دستگاه

    مراجعه کننده

 

 

 

 

    دستگاه

    مراجعه کننده

9- عناوین فرایندهای خدمت

 

 

 

 

 

1-دریافت درخواست به همراه مدارک لازم

2-استعلام از وزارت خانه متبوع(شورای ارزشیابی هنرمندان)

3- ارائه مدرک معادل /عدم ارائه مدرک در صورت ناقص بودن پرونده

           

10- نمودار ارتباطی فرایندهای خدمت

 

 

ارائه مدرک ارزشیابی

 
                    


 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


نام و نام خانوادگی تکمیل کننده فرم:نیلوفرصالحی ابرقویی

تلفن:4-36247111

پست الکترونیک:

salehiniloofar@yshoo.com

واحد مربوط:

امور هنری/کارشناس ارزشیابی هنرمندان