رهبر

رییس جمهور

وزیر  

رهبر

 

استقلال یک ملت فقط با استقلال فرهنگى

تأمین مى‏ شود.

 

 

در پی دستور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ،جهت حمایت از تولیدات فرهنگی درکشور وپدیدآورندگان آثار فرهنگی وهنری وجذب ایده های مبتکرانه هنرمندان، و همچنین ساماندهی به وضعیت بازرسی ها و مبارزه با فعالیتهای غیرمجاز در این زمینه، در بهمن ماه1391ستاد در آن وزارت تشکیل شد.

هدف از تشکیل این ستاد ایجاد نظامی کنترلی و نظارت،بهینه سازی و سالم سازی شبکه های توزیع و عرضه آثار ومحصولات فرهنگی ،هنری می باشد.تجمیع امرنظارت و بازرسی از واحدهای تولید و عرضه محصولات فرهنگی،هنری به عهده این ستاد گذاشته شده و محدوده و حوزه آن شامل :فیلم،محصولات دیجیتالی و نرم افزارها،بازیهای رایانه ای،کتاب،نشریات،مد و لباس،اسباب بازی و... می باشد.

مراحل مختلف اجرای این طرح،در تهران از مراکز تولید و توزیع محصولات سمعی و بصری آغاز شد و هم اکنون نظارت بر نشریات، کتاب،اسباب بازی و لباس رانیز دربر گرفته است.

با آغازفعالیت ستاد مرکزی،در استانها نیز با حضور روسا ونمایندگان دستگاههای ذیربط  ستادهای استانی تشکیل و شروع به کار نمود،که استان یزد در این زمینه جزو نخستین استانها بود.

در مرحله اول اجرای طرح که شامل بازرسی از مراکز تولید و توزیع محصولات سمعی و بصری است-

بیش از 12000 عنوان محصولات غیر مجاز سمعی و بصری که توسط بازرسان  ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستانهای این استان، مامورین نیروی انتظامی وسایر ارگانهای مسئول،  در1.5سال گذشته  کشف شده بود در خرداد ماه 91 با حضور نمایندگان دستگاههای ذیربط ،توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد معدوم گردید.