• ستاد حمایت و صیانت از آثار در شهرستان ابرکوه

  • ستاد حمایت و صیانت از آثار در شهرستان بافق

  • ستاد حمایت و صیانت از آثار در شهرستان بهاباد

  • ستاد حمایت و صیانت از آثار در شهرستان تفت

  • ستاد حمایت و صیانت از آثار در شهرستان خاتم

  • ستاد حمایت و صیانت از آثار در شهرستان صدوق

  • ستاد حمایت و صیانت از آثار در شهرستان مهریز

  • ستاد حمایت و صیانت از آثار در شهرستان میبد

  • ستاد حمایت و صیانت از آثار در شهرستان یزد